Pre násťročných


Kto je to psychológ?
Psychológ je odborný zamestnanec, ktorý je vzdelaný v používaní psychodiagnostických metód (psychologických testov), má vedomosti o vývinovej psychológii, psychológii dospelých, o rôznych psychologických teóriách, smeroch v psychológii aj psychoterapii. V zásade sa dá povedať, že jeden z rozdielov medzi psychiatrom a psychológom napríklad je, že psychiater môže predpisovať lieky na recept, ale psychológ nie.

Kto je to sociálny pedagóg?
Odborným zamestnancom nášho zariadenia je aj sociálny pedagóg. Cieľom jeho práce je dosiahnuť zníženie alebo úplnú elimináciu negatívnych prejavov v správaní žiakov na základnej škole. Tiež pomáha pri začleňovaní žiakov s poruchami správania do bežných tried a podporuje vytváranie pozitívnej sociálno-emocionálnej klímy medzi žiakmi, učiteľom a rodičmi.

Kto je to špeciálny pedagóg?
Špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodneného žiaka. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, v procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným zamestnancom ako aj rodičom dieťaťa. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, detským integračným centrom, psychológom a výchovným poradcom.