Pre rodičov


Naše hodnoty
 1. Na prvom mieste je vždy Vaše dieťa.
 2. Prijímame Vás bez predsudkov.
 3. Ponúkame odbornosť a profesionalitu.
 4. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor.
 5. Spolupracujeme s Vami a spoločne hľadáme riešenia.
 6. Spolu s Vami a so školou sa snažíme pomôcť Vášmu dieťaťu.
 7. Všetky služby pre deti a rodinu poskytované v našom centre sú bezplatné.

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Námestove v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., § 132, ods. 1) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Našim zriaďovateľom je  Okresný úrad Žilina.

CPPPaP Námestovo poskytuje činnosť v zmysle vyhlášky č. 325/2008 Z. z. § 2 ods. 1) a to:
 1. deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;
 2. deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;
 3. pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

Poradenské zariadenie vykonáva činnosti:
 1. diagnostické
 2. poradenské
 3. terapeutické
 4. preventívne
 5. reedukačné
 6. preventívno-výchovné a odborno-preventívne
 7. metodicko-odborné 
 8. tvorbu preventívnych programov

Kontakty

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
   CPPPaP Námestie A. Bernoláka 378/7
   029 01 Námestovo
   tel.: +421 43 558 10 66, +421 911 127 111

Kde nás nájdete - mapa


Zamestnanci CPPPaP Námestovo

 -->
-->
PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková
 riaditeľka, psychologička 
zuzana.sarekova@cpppapno.sk

Mgr. Juraj Janček
 psychológ
juraj.jancek@cpppapno.sk

Mgr. Ľubomír Harinek
 psychológ
lubomir.harinek@cpppapno.sk

Mgr. Andrea Kronerová (Zbojová)
 psychologička
andrea.kronerova@cpppapno.sk

Mgr. Petra Kubalová
 špeciálna pedagogička
petra.kubalova@cpppapno.sk

Mgr. Anna Morawová
 psychologička
anna.morawova@cpppapno.sk

Mgr. Martina Žilincová
 psychologička
martina.zilincova@cpppapno.sk

Mgr. Michaela Papajíková
 psychologička
michaela.papajikova@cpppapno.sk

Mgr. Ľubomíra Stankovičová
 špeciálna pedagogička
lubomira.stankovicova@cpppapno.sk

Mgr. Kristína Tomašáková
 špeciálna pedagogička
kristina.tomasakova@cpppapno.sk

Mgr. Jana Mikulová
 administratívna pracovníčka
jana.mikulova@cpppapno.sk

Mgr. Andrea Hvolková
 ekonómka
andrea.hvolkova@cpppapno.sk
 telefónne číslo: +421 43 552 00 12

Mgr. Lenka Balušíková
 psychologička
lenka.balusikova@cpppapno.sk