Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

KTO SME?

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Námestove v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., § 132, ods. 1) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Intenzívne spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Našim zriaďovateľom je  Okresný úrad Žilina.

 

Spôsob zriadenia: zriaďovacou listinou

NAŠE HODNOTY

● Na prvom mieste je vždy Vaše dieťa.

● Prijímame Vás bez predsudkov.

● Ponúkame odbornosť a profesionalitu.

● Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor.

● Spolupracujeme s Vami a spoločne hľadáme riešenia.

● Spolu s Vami a so školou sa snažíme pomôcť Vášmu dieťaťu.

● Všetky služby pre deti a rodinu poskytované v našom centre sú bezplatné.

CPPPaP Námestovo poskytuje činnosť v zmysle vyhlášky č. 325/2008 Z. z. § 2 ods. 1) a to:


● deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;


● deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;


● pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

Poradenské zariadenie vykonáva činnosti:

● diagnostické
● poradenské
● terapeutické
● preventívne
● reedukačné
● preventívno-výchovné a odborno-preventívne
● metodicko-odborné
● tvorbu preventívnych programov